رباعی شمارهٔ ۴۰

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای آنکه ترا قوت هر بیشی هست
بنگر به دلم، که اندکش ریشی هست
درویشم و دست حاجتی داشته پیش
گر زانکه ترا فراغ درویشی هست