رباعی شمارهٔ ۱۷۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

زلف تو مصاف عنبر تر شکند
لعل تو نهال شهد و شکر شکند
گل کیست که با رخ تودر باغ آید
وانگه دو سه روز خویشتن برشکند