شمارهٔ ۴۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

با عشق تو ملک جاودان میچکنم
زنده به توام زحمت جان میچکنم
چون هر دو جهان از سر یک موی تو خاست
با یک مویت هر دو جهان میچکنم