شمارهٔ ۱

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

آنها که در این پرده سرایند پدید
از پرده برون همی نمایند پدید
چون پرده براوفتد دران دریا خلق
غرقه نه چنان شوند کایند پدید