رباعی شمارهٔ ۳۱۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

درنه قدمی که چشمه حیوانست
میگرد چو چرخ تا مهت گرانست
جانیست ترا بگرد حضرت گردان
این جان گردان ز گردش آن جانست