رباعی شمارهٔ ۱۷۸

در راه طلب اگر تو نیکو باشی
فرماندۀ این سرای نه توی باشی
اول قدم آن است که او را طلبی
واخر قدم آن است که خود او باشی