شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

تا کی هنر خویش پدیدار کنی
بنشینی و پوستین اغیار کنی
چون در قدمی هزار انکار کنی
تنها بنشین که سود بسیار کنی