شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

تا هستی تو نصیب میخواهد جست
دل روی به خونِ دیده میخواهد شست
تا یک سرِ موی از تو میخواهد ماند
زان یک سرِ موی، کوه میخواهد رست