شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب هفتم: در بیان آنکه آنچه نه قدم است همه محو عدم است

جان شیفتهٔ الست میپنداری
و اندیشهٔ ما بهانهای بیش نبود
آنست که خویش، هست میپنداری
قصّه چه کنم، نشانهای بیش نبود