تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گر چه افسانه بود باعث شیرینی خواب
خواب ما سوخت ز شیرینی افسانهٔ عشق