تک‌بیت شمارهٔ ۵۲۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چشم من و جدا ز تو، آنگاه روشنی ؟
روزم سیاه باد که چشمم سفید نیست