قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳

سعدی / مواعظ / قصاید

هر چیز کزان بتر نباشد
از مصلحتی به در نباشد
شری که به خیر باز گردد
آن خیر بود که شر نباشد
احوال برادرم شنیدی
فی الجمله تو را خبر نباشد
خرمای به طرح داده بودند
جرم بد از این بتر نباشد
اطفال و کسان و هم رفیقان
خرما بخورند و زر نباشد
آنگه چه محصلی فرستی
ترکی که ازو بتر نباشد
چندان بزنندش ای خداوند
کز خانه رهش به در نباشد
خرمای به طرح اگر ببخشد
از اهل کرم هدر نباشد
تا وقت صبر بود کردیم
دیگر چه کنیم اگر نباشد
آیین وفا و مهربانی
در شهر شما مگر نباشد
در فارس چنین نمک ندیدم
در مصر چنین شکر نباشد
هر شب برود ز چشم سعدی
صد قطره که جز گهر نباشد
ما از سر مهر با تو گفتیم
باشد که کسی خبر نباشد
بررسی آماری قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - هر چیز کزان بتر نباشد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نباشد، بتر، خبر، خیر، طرح، خرمای می باشند. سعدی از کلمه نباشد ۱۴ بار ، بتر ۳ بار ، خبر ۲ بار ، خیر ۲ بار ، طرح ۲ بار ، خرمای ۲ بار در قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - هر چیز کزان بتر نباشد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نباشد 14
بتر 3
خبر 2
خیر 2
طرح 2
خرمای 2