شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای غیر تو درهمه جهان موئی نه
جز روی تو در همه جهان روئی نه
از هر سوئی که بنگرم، در دو جهان
آن سوی توئی ولیکن آن سوئی نه