تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شاه و گدا به دیدهٔ دریادلان یکی است
پوشیده است پست و بلند زمین در آب