شمارهٔ ۸۸

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

از آه دلم کام و زبان میسوزد
چه کام و زبان همه جهان میسوزد
ای شمع! اگر بسوزدت تن سهل است
زیرا که مرا جملهٔ جان میسوزد