شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

گر دوزخی و اگر بهشتی امروز
پیدا نشودخوبی و زشتی امروز
دی رفت قلم آنچه نوشتی امروز
فردا ببر آید آنچه کشتی امروز