رباعی شمارهٔ ۳۶۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت