رباعی شمارهٔ ۶۳۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

جوزی که درونش مغز شیرین باشد
درجی که در او در خوش آیین باشد
چندین ز حسد شکستن آن مطلب
گر بشکنیش هزار چندین باشد