شمارهٔ ۱۹۴

میکشان را باده گلرنگ خندان می کند
یک گلابی مجلس ما را گلستان می کند