شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

ای قاعدهٔ عشق تو جان افزایی
خاصیت حسن تو جهان آرایی
سلطان زمان شوم من سودایی
گر صبر دهی مرا درین تنهایی