شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

هر چند ترا محرم اسراری نیست
صبری میکن که عمر بسیاری نیست
گر همدم مائی و ترا یاری نیست
دم درکش و با هیچ کست کاری نیست