بیت ۴۳

سعدی / مواعظ / مفردات

به شکر آنکه تو در خانه‌ای و اهلت پیش
نظر دریغ مدار از مسافر درویش