شمارهٔ ۱۵

عطار / مختارنامه / باب سی و هفتم: در صفت خط و خال معشوق

از پستهٔ تو سبزهٔ خط بر رسته است
یا مغز ز پستهٔ تو بیرون جسته است
بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر
این طرفه که بر رستهٔ تو بربسته است