تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۸۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به تکلیف بهاران شاخسارم غنچه می‌بندد
اگر در دست من می‌بود، اول بار می‌بستم