شمارهٔ ۳۱

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

بی حکم تو هیچ کار نتواند بود
بیحکمت تو شمار نتواند بود
چون آمد و شد به اختیارِ ما نیست
در بودنم اختیار نتواند بود