رباعی شمارهٔ ۶

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

گر راست روی محرم جان سازندت
ور کژ بروی ز دل بیندازندت
در حلقهٔ عاشقان چو ابریشم چنگ
تا راست نگردی تو بننوازندت