شمارهٔ ۴۶۳

ما آبروی فقر به گوهر نمی دهیم
سد رمق به ملک سکندر نمی دهیم