شمارهٔ ۱۶۳

این شور در جهان نه از افلاک و انجم است
هر فتنه ای که هست (به) زیر سر خم است