رباعی شمارهٔ ۱۲۷۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر چرخ پر از ناله کنم معذورم
ور دشت پر از ژاله کنم معذورم
تو جان منی و میدوم در پی تو
جان را چو به دنباله کنم معذورم