تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۶۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خانه‌ای از خانه آیینه دارم پاکتر
هر چه هر کس آورد با خویش مهمانش کنم