شمارهٔ ۲۱۹

سعدی / مواعظ / قطعات

خرم تن آنکه نام نیکش
ماند پس مرگ جاودانی
اینست جزای سنت نیک
ور عادت بد نهی تو دانی