شمارهٔ ۲

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

در وصفِ تو، عقل، طبعِ دیوانه گرفت
جان تن زد و با عجز به هم خانه گرفت
چون شمع تجلّی تو آمد به ظهور
طاووسِ فلک، مذهبِ پروانه گرفت