رباعی شمارهٔ ۱۶۶

گر در نظر خویش حقیری، مردی
ور بر سر نفس خود امیری، مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‏ای بگیری، مردی