شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم

کی باشد و کی که من مانم و او
وین قصّه که کس نخواند من خوانم و او
آن روز که جانِ من برآید از تن
او داند و من دانم و من دانم و او