تنت یک و جان یکی و چندین دانش
ای عجبی! مردمی تو، یا دریا؟