رباعی شمارهٔ ۱۲

...
...
بفنود تنم بر درم و آب و زمین
دل بر خرد و علم به دانش بفنود