شمارهٔ ۳۹

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای آن که ز کفر، دین، تو بیرون آری
وز خار، ترنجبین، تو بیرون آری
از گل، گل نازنین تو بیرون آری
وز کوه و کمر، نگین، تو بیرون آری