رباعی شمارهٔ ۷۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

کی ماه به حسن چون تو والا باشد؟
یا چون سخنت لل لالا باشد؟
گر زیر فلک به راستی چون بالات
گویند که: هست؛ زیر بالا باشد