تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام
امشب کدام سوخته مهمان آتش است ؟
بررسی آماری تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۲ - استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سر، کدام، تمام، امشب، پا، مهمان، استاده‌اند، سوخته، بر، است می باشند. صائب تبریزی از کلمه سر ۱ بار ، کدام ۱ بار ، تمام ۱ بار ، امشب ۱ بار ، پا ۱ بار ، مهمان ۱ بار ، استاده‌اند ۱ بار ، سوخته ۱ بار ، بر ۱ بار ، است ۱ بار در تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۲ - استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سر 1
کدام 1
تمام 1
امشب 1
پا 1
مهمان 1
استاده‌اند 1
سوخته 1
بر 1
است 1
؟ 1
شعله‌ها 1
آتش 1