تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۳۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون میوه پخته گشت، گرانی برد ز باغ
ما بار نخل چون ثمر نارسیده‌ایم