رباعی شمارهٔ ۵۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد
بنمود جمال و عاشق زارم کرد
من خفته بدم به ناز در کتم عدم
حسن تو به دست خویش بیدارم کرد