شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

آن ذات که جسم و جوهرش اسم بود
در جسم مدان که قابل قسم بود
فی الجمله یقین بدان که بیهیچ شکی
گر جان تو در جسم بود جسم بود