تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز خم طلوع سهیل شراب نزدیک است
ز کوه سر زدن آفتاب نزدیک است