شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

دل سوختگان که نفس میفرسایند
بربوی وصال باد میپیمایند
بس دور رهیست تاکرا بنمایند
بس بسته دریست تا کرا بگشایند