شمارهٔ ۴۴۲

ناز آن لبها ز خط از قدردانی می کشم
از سیاهی ناز آب زندگانی می کشم