تک‌بیت شمارهٔ ۶۴۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

حضور قلب بود شرط در ادای نماز
حضور خلق ترا در نماز می‌آرد