رباعی شمارهٔ ۲۸۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در وصل شب و روز شمردیم بهم
در هجر بسی راه سپردیم بهم
تقدیر به یکساعت برداد به باد
رنجی که به روزگار بردیم بهم