شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

از بس که شکر فشاند عشق تونخست
جاوید همه جهان شکر خواهد جست
هرچیز که مییابم و میخواهم جست
گویی شکر لعل تو دارد بدرست