رباعی شمارهٔ ۲۲۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

با شاه هر آنکسی که در خرگاهست
آن از کرم و لطف و عطای شاهست
با شاه کجا رسی بهر بیخویشی
زانجانب بیخودی هزاران راهست