رباعی شمارهٔ ۱۰۰۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من شیشه زنم بر آن دل سنگ خوشش
تا جنگ کند بشنوم آن جنگ خوشش
تا بفروزد به خشم آن رنگ خوشش
تا بخراشد مرا بدان چنگ خوشش